Klubbens struktur

Velkommen til Ishøj Volley & Beachvolley

Sådan arbejder vi I Ishøj Volley & Beachvolley – sådan har vi det sjovt


Ishøj Volley & Beachvolley skal være en klub, hvor medlemmerne i fællesskab kan dyrke og udvikle interessen for volleyball.

Det skal være en klub, hvor der er plads til engagement, initiativ og ansvarlighed. Et sted, hvor det er både sjovt og interessant at være spiller, leder, træner og forældre.

Derfor er det vigtigt, at de enkelte aldersgrupper/hold og deres trænere og ledere ved, hvilke opgaver der skal løses – og samtidig har frie hænder til at lade initiativer blomstre.


Siderne i denne sektion er bestyrelsens bud på hvilke rammer, der bør stilles til rådighed for de aktive.

Afdelingsledere, trænere og holdledere udfylder de givne rammer.

Ved at samarbejde og udfolde deres smittende engagement i det frivillige klubarbejde er de fundamentet for at initiativer bliver realiseret – og Ishøj Volley & Beachvolley forbliver en levende klub, hvor det enkelte medlem trives og udvikles.

Organisationsdiagram

Funktionsbeskrivelser

  Generalforsamlingen Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og dennes opgaver styres af klubbens vedtægter. Generalforsamlingens opgaver er udelukkende af administrativ karakter.


  Bestyrelsen Bestyrelsen har til opgave at fastlægge en langsigtet plan for klubbens udvikling; hvad er vores intentioner for klubben og hvad er klubbens ambitionsniveau. • Sikre at de fastlagte intentioner og ambitionsniveau fastholdes og opnås

  • Sikre at de overordnede rammer for at opnå intentioner og ambitionsniveau er til stede; økonomi, trænerressourcer, træningsfaciliteter

  • Sikre at klubben bliver kendt i såvel kommunen som på landsplan i volleykredse

  • Sikre at klubbens ansigt udadtil er i orden såvel på sociale medier som i presse og i forbindelse med andre offentlige tiltag

  • Sikre at der er et godt arbejdsmiljø og at samarbejdet i hele klubben fungerer optimalt


  Formand Formanden er bestyrelsens leder og har til opgave at: • Sikre at bestyrelsens arbejdsgrundlag fungerer optimalt • Sammen med FU sikre, at den daglige drift fungerer; økonomi, træner ressourcer og træningsfaciliteter, herunder sørge for, at FU holder det nødvendige antal møder for at sikre en smidig drift af klubben • Sikre at bestyrelsen afholder de nødvendige møder under hensyn til klubbens drift • Sikre at samarbejdet i klubben fungerer på alle niveauer • Sikre at klubben har et godt og positivt arbejdsmiljø på alle niveauer • Være synlig i hele klubben


  Forretningsudvalg Forretningsudvalget (FU) er valgt af bestyrelsen i henhold til klubbens vedtægter. FUs opgaver er at: • Sikre at den daglige drift kører optimalt, økonomi, træner ressourcer og træningsfaciliteter, herunder træffe de nødvendige beslutninger i henhold til generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinjer • Sikre at beslutninger truffet af generalforsamlingen, bestyrelsen og FU implementeres i alle led af klubben • Medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø i alle dele af klubben • Medvirke til at samarbejdet fungerer i alle dele af klubben • Sikre løbende dialog med klubbens afdelingsledere, bl.a. via afholdelse af det nødvendige antal møder • Sikre, at bestyrelsen er løbende orienteret om aktiviteter og fremdrift Til hjælp har FU tilknyttet en klubsekretær.


  AFDELINGSLEDERE

  Ishøj Volley har følgende afdelinger: KIDS, DAME UNGDOM, HERRE UNGDOM, SENIORER, LIGA KIDS er principielt for børn i alderen 6-11 år UNGDOM er principielt for unge i alderen 12-17 år SENIORER er principielt for spillere over 18 år LIGA er for seniorspillere med høje volleyfaglige kvalifikationer og højt træningsomfang. I hver afdeling arbejder træner og holdleder i fællesskab med de enkelte hold, og det aftales, hvilke turneringer og stævner, der evt. skal deltages i. Det er afdelingsledernes ansvar at sikre kontrakt/aftale med de respektive trænere for sæsonen. Klubbens standardkontrakt og manual tilgås via hjemmesiden. Afdelingslederne har daglig reference til FU og arbejder inden for de retningslinjer og rammer, der er givet af klubbens bestyrelse.


  AFDELINGSLEDER KIDS

  Kids afdelingsleders ansvar: • Sammensætte træner/holdleder teams til det aktuelle spillergrundlag

  • Sikre koordinering af ambitionsniveau og spillergrundlag

  • Sikre etablering og tilmelding af hold til relevante turneringer og stævner

  • Sikre, at der responderes rettidigt på initiativer og relevante løbende turneringer, stævner og andre arrangementer

  • Ansvarlig for, at trænerteams tilbydes relevante kurser for videre faglig trænerudvikling

  • Ansvarlig for, at trænerteams gensidigt kan inspirere og hjælpe hinanden via idéudveksling og samarbejde – såvel volley-fagligt som organisatorisk


  AFDELINGSLEDER DAME UNGDOM

  Dame Ungdom afdelingsleders ansvar: • Sammensætte træner/holdleder teams til det aktuelle spillergrundlag

  • Sikre koordinering af ambitionsniveau og spillergrundlag

  • Sikre etablering og tilmelding af hold til relevante turneringer og stævner

  • Sikre, at der responderes rettidigt på initiativer og relevante, løbende turneringer, grand prix stævner og andre stævner og arrangementer

  • Ansvarlig for, at trænerteams tilbydes relevante kurser for videre faglig trænerudvikling

  • Ansvarlig for, at trænerteams gensidigt kan inspirere og hjælpe hinanden via idéudveksling og samarbejde – såvel volley-fagligt som organisatorisk  


  AFDELINGSLEDER HERRE UNGDOM

  Herre Ungdom afdelingsleders ansvar: • Sammensætte træner/holdleder teams til det aktuelle spillergrundlag

  • Sikre koordinering af ambitionsniveau og spillergrundlag

  • Sikre etablering og tilmelding af hold til relevante turneringer og stævner

  • Sikre, at der responderes rettidigt på initiativer og relevante, løbende turneringer, grand prix stævner og andre stævner og arrangementer

  • Ansvarlig for, at trænerteams tilbydes relevante kurser for videre faglig trænerudvikling

  • Ansvarlig for, at trænerteams gensidigt kan inspirere og hjælpe hinanden via idéudveksling og samarbejde – såvel volley-fagligt som organisatorisk


  AFDELINGSLEDER SENIORER

  Senior afdelingsleders ansvar: • Sammensætte træner/holdleder teams til det aktuelle spillergrundlag

  • Sikre koordinering af ambitionsniveau og spillergrundlag

  • Sikre etablering og tilmelding af hold til relevante turneringer og stævner

  • Sikre, at der responderes rettidigt på initiativer og relevante, løbende turneringer, grand prix stævner og andre stævner og arrangementer

  • Ansvarlig for, at trænerteams tilbydes relevante kurser for videre faglig trænerudvikling

  • Ansvarlig for, at trænerteams gensidigt kan inspirere og hjælpe hinanden via idéudveksling og samarbejde – såvel volley-fagligt som organisatorisk


  AFDELINGSLEDER LIGA

  Liga afdelingsleders ansvar: • I samarbejde med kassereren/FU udarbejde oplæg til budget, til bestyrelsens godkendelse

  • Overholde det fastsatte budget

  • Sikre, at der engageres kompetente træner/holdleder teams

  • Sammensætte et hold af medhjælpere til såvel administration som den daglige drift; træning, kampe m.v.

  • Sikre, at der udtages det bedst mulige ligahold fra sæson til sæson – i tråd med de rammer og retningslinjer, bestyrelsen har givet

  • Arbejde for en fornuftig sammenhæng og stabilitet fra år til år

  • Sikre, at de nødvendige tilladelser er på plads for holdets spillere

  • Være behjælpelig med job, hvor spillere måtte have behov for det

  • Sikre en fornuftig anvendelse af klubbens værelser til spillere som har behov for det

  • Sikre, at de gældende regler og reglementer for ligaen kendes af de involverede – og overholdes

  • Sikre, at de skriftlige materialer – plakater, kampprogrammer, mv. – er på plads til kampene

  • Sikre information til holdet, således at aktivitet, tid og sted er bekendt for alle involverede  


  TRÆNERTEAM, træner(e) og holdleder(e)

  SPILLERUDVIKLING Ambitioner, mål og metoder udvikles af trænerne og aftales trænerne imellem

  KOMMUNIKATION og ORGANISERING Er man i et trænerteam skal man kende klubbens rammer, regler og vejledninger, der kan læses på klubbens hjemmeside. Sikre kommunikation til spillere – og for Kids og Ungdom ligeledes forældre – vedrørende: • Budget for ture og arrangementer og betaling for deltagelse • Tid, sted, pris og formål med en kommende aktivitet

  SAMARBEJDE Samarbejdsopgaver for trænerteams har mange vinkler: • Samarbejde i planlægning og udførelse af træning og andre aktiviteter internt i træner/holdleder teamet • Ungdom i Ungerådet, således at spillerne høres og får mulighed for at tage initiativer/præge initiativer i afdelingen • Samarbejde med klubbens øvrige trænerteams, bl.a. via Trænerrådet – således at der sikres udvikling, sammenhæng og inspiration • Samarbejde i forhold til afdelingsleder og klubbens ledelse i øvrigt I forhold til de unge spillere er det desuden vigtigt, at der eksisterer en rollemodel for godt samarbejde og god kommunikation.


  TRÆNERRÅD

  Formålet med etablering af Trænerråd er at sikre rammer for at klubbens afdelingsledere, trænere og holdledere kan inspirere og hjælpe hinanden i det daglige. Klubbens afdelingsledere og trænerteams udvikler selv det set-up, der er brug for, således at trænerudvikling og spillerudvikling giver sammenhæng i klubbens arbejde. Trænerrådet orienterer løbende bestyrelsen om aktiviteter og fremdrift. Koordinatoren indkalder til trænerrådsmøde for at drøfte arbejdsmetoder. Koordinator: Afdelingslederen for Liga 


  UNGERÅD

  Formålet med etablering af Ungeråd er at sikre rammer for involvering, ansvarlighed og medejerskab af klublivet. Ungerådet vælges blandt og af de 12-17 årige og vælges i forbindelse med klubbens generalforsamling. Medlemmerne vælges for en sæson (august-august) ad gangen. Ungerådets deltagere udvikler selv det set-up, der er brug for, således at aktiviteter og dagligdag passer til medlemmernes ønsker og behov. En enkelt konkret opgave varetages af Ungeråd: Sikre en arbejdsplan for dommere, sekretærer og evt. andre hjælpere til seniorkampe og ungdomskampe på hjemmebane. Ungerådet orienterer løbende bestyrelsen om aktiviteter og fremdrift. Koordinatoren indkalder til møde i ungerådet for at drøfte arbejdsmetoder.

  Koordinator: Afdelingsleder for ungdomsafdelingen 

  MØDESTRUKTUR

Intentionen med en mødestruktur – afholdelse af møder i det hele taget – er at sikre bedst mulige og koordinerede rammer for udvikling af medlemmerne … deres volleyfaglighed og deres sociale kompetencer (at det er sjovt og givende). Det er således IKKE meningen, at møder skal forsinke eller vanskeliggøre volley-aktiviteter 

Generalforsamling Afholdes én gang årligt, inden udgangen af maj måned.

Bestyrelse Afholdes 4 gange årligt, i hhv. september, december, marts og juni.

Forretningsudvalg (FU) Afholdes efter behov og egen beslutning. Til daglige beslutninger og drift anvendes telefon, sms eller mail. 4 gange årligt holdes møde med Afdelingslederne for at sikre sammenhæng i organisationen.

Ungeråd Fastsætter sin egen mødestruktur i samråd med koordinatoren. Der bør afholdes møder i september og december omkring dommer- og sekretærpåsætninger. Møderne afholdes, således at bestyrelsen kan orienteres på bestyrelsesmøderne i henholdsvis september og december.

Trænerråd Fastsætter sin egen mødestruktur efter behov, jf. rådets opgaver.