Vedtægter for klubben

§ 1. Navn
Foreningens navn er “Ishøj Volley & Beachvolleyklub” – som kan forkortes til “Ishøj Volley”.
Foreningen er hjemmehørende i Ishøj Kommune, 2635 Ishøj.
Foreningens bestyrelse har ansvaret for hvilke organisationer foreningen er medlem af, herunder Dansk Volleyball Forbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og Ishøj Idrætssamvirke.
Foreningens spilledragt er hvide trøjer med grønne numre og blå shorts/tights. Bestyrelsen kan dispensere fra dette.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at tilbyde interesserede at dyrke volley på flest mulige niveauer, og at tilbyde et socialt og forpligtende fællesskab herom.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, og som vil følge foreningens love og regler.

Som medlem har man ret til at søge sine spillemæssige behov opfyldt, og pligt til at tage del i løsningen af foreningens opgaver.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem der vedvarende undlader at betale kontingentopkrævninger. I tilfælde af at bestyrelsen af andre særlige årsager må udelukke et medlem, kan vedkommende kræve at få sagen genoptaget på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamling holdes hvert år senest 1. maj og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i forbindelse med offentliggørelse af aktivitetskalender.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, og for under 15-årige én forældre/værge pr. familie. Stemmeret har kun de som har betalt kontingent og har været medlem i mindst 30 dage.

Forslag, der ønskes vedtaget, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.
3. Regnskab fremlægges og godkendes.
4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.
5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen.
6. Valg af bestyrelse:
I lige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer
I ulige år: Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år: Mindst et bestyrelsesmedlem (jf. § 5 træffer generalforsamlingen beslutning om hvor mange der skal vælges)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne ønsker det, og skal indkaldes i medlemsbladet med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, dog 2/3-flertal ved vedtægtsændringer.

§ 5. Bestyrelsen
Generalforsamlingen beslutter bestyrelsens størrelse. Dog skal bestyrelsen bestå af mindst 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og indtil 2 andre medlemmer.
Bestyrelsen kan til hjælp for sit arbejde beslutte at ansætte bistand.
Udtræder et eller flere medlemmer inden næste generalforsamling, og er der ikke valgte suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv.

§ 6. Økonomi
Foreningen tegnes af forretningsudvalget.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet revideres og påtegnes af revisor og forelægges den ordinære generalforsamling.

§ 7. Opløsning
Foreningen kan kun opløses såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3-flertal af de fremmødte.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver Ishøj Idrætssamvirke, dog således at aktiverne henlægges i mindst 3 år til eventuel genopstart af aktiviteter i forlængelse af klubbens formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. september 1996. Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 6.12.1996. Ændret på generalforsamling 27.11.2001. Ændret på ekstraordinær generalforsamling 12.3.2002. Ændret på generalforsamling 5.11.2009. Ændret på generalforsamling 5.4.2011. Ændret på generalforsamling 17.4.2012. Ændret på generalforsamling 9.4.2013. Ændret på generalforsamlingen 28.02.2017

Videre til engelsk oversættelse af vedtægterne – the founding statutes.