Ungdomsafdelingens arbejde

En revideret beskrivelse af ungdomsafdelingens arbejde er under udarbejdelse. Nedenfor ses nogle gamle beskrivelser som indgår i arbejdet med den nye beskrivelse.

Ungdomsudvalg
Opgaver: Ungdomsudvalget har ansvaret for at ungdomsafdelingen fungerer optimalt. Udvalget fungerer som bindeled mellem holdene og trænere + bestyrelse.
Udvalget er ansvarlig for deltagelsen i turneringsafviklingen, herunder opfyldelsen af dommerforpligtigelser.
Udvalget er arrangør af holdenes hjemmebanestævner.
Udvalget sikrer at der er tilstrækkelige træner- og dommeruddannelsesmuligheder.
Udvalget sikrer at afdelingens medlemmer betaler kontingent og at medlemslisten er opdateret.
Udvalget varetager samarbejdet med skoler og forældre.
Udvalget arbejder med et godt idrætsmiljø for børn og for unge.
Medlemmer: Alle ungdomstrænere.
Generalforsamlingen vælger en formand – der leder ungdomsudvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Materialeudvalg
Opgaver: Materialeudvalget har ansvaret for at det nødvendige materiel til træning og kampe er til stede og benyttes hensigtsmæssigt. Det gælder f.eks.
– net / stænger / transportvogne / stillingstavler
– bolde / boldkasser / boldvogne / boldpumper / lufttrykmålere
– efter endt sæson at få indsamle og optalt alt spilletøj, og ved begyndelsen af sæsonen udlevere spilletøj og vurdere behovet for nyanskaffelser
– stævnelederkasser med PC, printer, fløjter, kamera, papir, kampskemaer mv.
Udvalget bestiller, efter bestyrelsens godkendelse, nye materialer når dette er nødvendigt.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Bod-udvalget
Opgaver: Bod-udvalget har ansvaret for at etablere en salgsbod i Gildbroskolens sportshal, de ca. 4 gange om året hvor vi har stævne dér.
Udvalget fastlægger varesortiment og priser og sørger for at indkøbe det nødvendige slik, mad, drikke mv.
Udvalget fastlægger i samarbejde med ungdomsudvalget datoer og tider for, hvilke holds forældre som bedes om at hjælpe i boden.
Medlemmer: Mindst 3 personer, gerne forældre til kidsvolley- og ungdomsspillere.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.