Mix- og motionsafdelingens arbejde

En beskrivelse af mix- og motionsafdelingens arbejde er under udarbejdelse. Nedenfor ses den gamle beskrivelse af de nedlagte seniorudvalg og materialeudvalg.

Seniorudvalg
Opgaver: Seniorudvalget har ansvaret for at seniorafdelingen fungerer optimalt.
Udvalget fungerer som bindeled mellem holdene og trænere + bestyrelse.
Udvalget er ansvarlig for deltagelsen i turneringsafviklingen, herunder opfyldelsen af dommerforpligtigelser.
Udvalget er arrangør af holdenes hjemmebanestævner.
Udvalget sikrer at afdelingens medlemmer betaler kontingent og at medlemslisten er opdateret.
Udvalget sikrer at der er tilstrækkelige træner- og dommeruddannelsesmuligheder.
Medlemmer: 1 repræsentant for hvert turneringshold, senior- og mixrækker.
Generalforsamlingen vælger en formand.
Udvalget fordeler selv øvrige poster og opgaver.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Materialeudvalg
Opgaver: Materialeudvalget har ansvaret for at det nødvendige materiel til træning og kampe er til stede og benyttes hensigtsmæssigt. Det gælder f.eks.
– net / stænger / transportvogne / stillingstavler
– bolde / boldkasser / boldvogne / boldpumper / lufttrykmålere
– efter endt sæson at få indsamle og optalt alt spilletøj, og ved begyndelsen af sæsonen udlevere spilletøj og vurdere behovet for nyanskaffelser
– stævnelederkasser med PC, printer, fløjter, kamera, papir, kampskemaer mv.
Udvalget bestiller, efter bestyrelsens godkendelse, nye materialer når dette er nødvendigt.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.