2013 referat generalforsamling 9/4

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
TIRSDAG, DEN 9. APIL 2013 KL. 19..

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.
3. Regnskab fremlægges og godkendes.
4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.
5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen.
6. Valg af bestyrelse:
I lige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer
I ulige år: Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år: Mindst et bestyrelsesmedlem (jf. § 5 træffer generalforsamlingen beslutning om hvor mange der skal vælges)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1. Ordrdstyrer: Charlotte Kaarsberg
Referent : klubsekretær

Ad 2: Formanden aflagde beretning for året 2012, og fremhævede specielt herrernes
Indsats i 1. division, Kids- og Teentræf og skolestævnerne, samt arbejdet for
At skabe en hel, samlet klub.
Der var ingen udvalg og derfor ingen beretning fra disse.
Beretningerne blev godkendt.

Ad 3: Revideret regnskab udleveret og gennemgået post for post. Kassereren redegjorde for at vore gæld ikke var nedbragt med kr. 80.000 som forventet, men kun med 32.000 kroner. Vi er dog på rette vej og forventer en nedbringelse med et tilsvarende beløb i 2013.
Klubbens bestyrelse har besluttet at vores økonomiske situation ikke må ramme børne- og ungdomsarbejdet.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Budgetforslag 2013 blev fremlagt og gennemgået, herunder blev gennemgået usikkerhedsmomenterne ved en oprykning til volleyligaen.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2013/14.
Budgettet blev godkendt og det uændrede kontingent blev vedtaget.

Ad 5: Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægterne §1 sidste afsnit ændret til Foreningens spilledragt er hvide trøjer med grønne numre og blå shorts/tights..
Forslaget godkendt.

Bestyrelsen foreslog ændring af §4 punkt 6 Valg af bestyrelse til:
I lige år: formand + 2 bestyrelsesmedlemmer
I ulige år: kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år mindst 1 bestyrelsesmedlem (jf. §5 træffer generalforsamlingen beslutning om hvor mange der skal være.)
Punkt 7 ændres til valg af revisor.
Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog ændring af §5 sletning af første punktum.
Der blev stilet ændringsforslag fra en deltager som gik på: Generalforsamlingen beslutter bestyrelsens størrelse. Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 personer o.s.v.
Det sidst fremstillede forslag blev vedtaget

Ad 6: Valg til bestyrelsen:

Kassereren Erling blev genvalgt med akklamation
2 årsvalg: Ergin Koca og Bettina Marcussen
1 års valg: Asmus Bøttcher, Jesper Maack, John Nielsen, Camilla Veggerby, Mette Palner, Susanna Vang Møller, Flemming Dahl.

Ad 7: Flemming Rasmussen blev genvalgt som revisor

Ad 8: Der blev stillet spørgsmål om hvad der sker med HU16-18, som Sohaib besvarede.

Generalforsamlingen slut kl 21.30

For referatet
Henning/klubsekretær