2011 referat generalforsamling 5/4

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.
3. Regnskab fremlægges og godkendes.
4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.
5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på
dagsordenen.
6. Valg af revisor og bestyrelse.
7. Eventuelt.

Ad 1) Dirigent: Dorte Buresø
Referent: Henning Thomsen

Ad 2) Formanden (Sohaib) aflagde beretning: 2010 har været et godt år, klubben har haft 50 % fremgang hvilket må siges at være flot. Vi er blevet medlem af Get2sport projektet, og har afholdt et meget vellykket arrangement for Get2sport, hvor bl.a. Peter Mygind holdt foredrag.
Vores eget stævne i marts 2011 var 50 % større end sidste år. Vi har fået et herrehold i 2. division og vores damehold ligger midt i danmarksserien. Ishøj volley er fortsat en meget stor ungdomsklub.

Ungdomsformanden (Erling) gennemgik klubbens udvalg på hjemmesiden, og konstaterede at de nedsatte udvalg ikke have fungeret i 2010. Redegjorde for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har i det meste af 2010 primært bestået af Sohaib og Erling fordi Poulina har været syg en stor del af året.

Spørgsmål: Hvad er get2sport
Svar: Der findes en projektbeskrivelse på hjemmesiden. Formålet med Get2sport er at styrke foreninger i vanskeligt stillede områder, herunder bl.a. at aflaste de frivillige ledere.
Klubben har bl.a. ansat en klubsekretær til aflastning af ledere og bestyrelse.

Herefter blev beretningerne godkendt enstemmigt.

Ad 3) Kassereren (Erling) gennemgik regnskabet med underbilag (ligger på hjemmesiden).
Omkring IVB dollar understregede kassereren at det var den enkelte som er ansvarlig for at indberette til kassereren om optjening.

Spørgsmål: Hvorfor er der konsekvent underskud på ture?
Svar: DSB’s priser er steget uden at idrætsrådet har sat rejsetilskud op. Men for det andet sætter vi nok priserne for lavt.

Herefter blev regnskabet godkendt enstemmigt.

Ad 4) Kassereren gennemgik budgetforslag. (bilag på hjemmesiden)
Efter en debat omkring turneringsgebyrerne i budgettet, samt den omstændighed at der er for mange restancer, blev budgettet godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter på alle niveauer.
Der blev stillet forslag om en kontingentforhøjelse på alle satser på 50 kr. fra 1/1 2010, samt at herreholdet i lighed med alle andre selv skal betale licens.
Dette forslag blev vedtaget enstemmigt.

Erling ønskede at afholde et kursus i den nye hjemmeside for alle. Der var enighed om at dette var en god ide, så dette sættes i værk.

Sponsorer: Der afholdes indledningsvis et åbent møde til udvikling af sponsorkoncept.
Der blev stillet forslag om at vi kunne sælge merchandise, bl.a. T-shirts.

Idrætsråd: Poulina ønsker ikke genvalg til bestyrelsen og da hun har været vores repræsentant i idrætsrådet, skal vi vælge en ny repræsentant.

Haltider/lokaler: Da den gamle beregningsmetode reelt indebar a vi i perioden 2011/2012 fik færre timer, har vi stillet forslag om en ændret beregningsmetode. Dette forslag er accepteret af kommunen således at vi fortsat vil have samme antal træningstimer.

Vi skal være opmærksomme på at Strandgårdsskolens hal skal bygges om fra midten af 2012 og at denne renovering vil tage ca.et år.

Turnering: Stævner og rejser uændret for ungdomsspillere. Vi mangler et en dages stævne for kids. Der rettes henvendelse til Ystad om de kunne være interesserede i et stævne hos dem.

PR/Sydkysten: Alle indlæg til Sydkysten er blevet trykt.
Forslag om kontakt med TV Lorry og Tv Ishøj.
Der skal laves en PR plan, så vi har noget at arbejde efter.
Hvad med at bruge “Sekskanten” i planen?

Materialer: Der er ikke planlagt de store materialeanskaffelser i år, dog skal vi have en ekstra boldkasse til hal 2 i idrætscentret, og flere bolde til Idrætscentret. Materialerne skal opdeles i Herre og Kids.

Dommere/dommerkurser: Vi skal hav uddannet flere dommere.

Stævneledere: Vi har akut behov for at få uddannet flere stævneledere

Sociale aktiviteter: Ergin foreslog et sæson åbningsarrangement med grill på stranden, beachvolley m.v.
Generelt efterlyses flere sociale aktiviteter på holdniveau.

Klubben har søgt om et klubhus, og rykket for et svar. Kultur og fritid har ladet forstå at der er noget i gære.

Børneattester/pædofili: Erling redegjorde for at vi har pædofiliattester på trænerne, samt et værdigrundlag i forhold til pædofili. Emnet blev kort debatteret.

Ad 5) Vedtægtsændringer. Erling redegjorde for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og dette blev kommenteret.
Vedtægtsændringerne blev herefter enstemmigt vedtaget som de var fremlagt.

Ad 6) Valg til bestyrelsen.

Revisor: Steen Fugmann ville gerne genopstille. Énstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen: Poulina ønsker ikke genvalg.
Erling og Sohaib genopstiller.
Yderligere opstillede: Murillo, Giorgio, Thomas, Asmus, Ergin, Randi og Dorte.

Alle opstillede blev valgt.
Bestyrelsen består herefter af: Erling Bøttcher, Sohaib Ali, Ergin Koca, Murillo Goulart, Giorgio Klock, Thomas Lassen, Asmus Bøttcher, Randi Joensen og Dorte Buresø.

Bestyrelsen er valgt for et år og kan ikke forøges før til næste generalforsamling, dog henvises til vedtægternes paragraf 5, sidste punktum.

Ad 7) Intet at bemærke

Den afgående formand fungerer indtil konstitueringen og er ansvarlig for hurtigst muligt at indkalde til konstitueringsmøde.

For referatet

Henning/klubsekretær