2009 referat generalforsamling 5/11

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Andreas Friis Mikkelsen
Referenter: Henning Thomsen / senere Randi Joensen

2. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg.
Formanden, Sohaib Ali: Bestyrelsen består lige nu af 2 personer, og det er for lidt ifølge vedtægterne.
Klubben har fået den store anerkendelse at blive certificeret med “Et godt idrætsmiljø for børn”.
Intet damehold pt. – men satser på at få det til at køre næste år.

Beretning fra udvalgene:
Seniorudvalg kom ikke til at fungere.
Ungdomsudvalg kører meget business as usual – men bør huske at holde møder også. Erling redegjorde for siderne under medlems log-in – hvor man finder oplysninger fra kampkortenes oplysninger og alle andre sedler og informationer.
Materialeudvalg har ikke fungeret godt nok. Udvalget har lavet en liste over materialer, og over ønsker. Men ikke rigtig ført det ud i livet.
Klublivsudvalg planlægger pt. julefest for hele klubben, og en seniorfest i starten af det nye år.
Bod-udvalg: Henning Thomsen har i praksis varetaget koordinering ift. til de to hjemme-arrangementer vi i efteråret har i Gildbrohallen.
PR-udvalg: Herreholdet har valgt en skribent – målet er at komme mere i lokalaviserne.

Herefter blev formandens og udvalgenes beretning godkendt enstemmigt.

3. Regnskab fremlægges og godkendes.
Kassereren, Erling, berettede om årsregnskabet 2008:
Et gammelt regnskab, som sidste års generalforsamling allerede har set 95 procent af. Af samme grund foreslår bestyrelsen vedtægtsændring, så der fremover bliver holdt forårsgeneralforsamling.
Efter besvarelse af nogle få spørgsmål blev årsregnskab for 2008 godkendt.

Erling berettede om indeværende år: Kids- og Teenvolleytræffet i marts + TC-camp i pinsen har givet luft i økonomien. Der er plads i økonomien til kreative tanker.

4. Bestyrelsens plan for det kommende år & budgetforslag inkl kontingentsatser
Planer er bl.a.
– en fortsættelse af nuværende aktivitetsniveau
– et damehold fra sæson 10-11
– tur til Bad Salzungen i august for alle senior og U-spillere den 6.august til 9.august
– fortsættelse af IVB-dollars principperne – det blev understreget at systemet hviler på selv-indberetning til kassereren, som herefter noterer hvad man er berettiget til.

Forslag om uændrede kontingentsatser blev godkendt.
Kassereren opfordrede alle til at huske at indberette ændringer og mangelfulde oplysninger til medlems- og kontingentlisten.

Der blev spurgt om sponsorudvalg. Kassereren oplyste at bestyrelsen var på vej med nærmere retningslinjer om indhentning af sponsorater og materiale til sponsorer.

5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen
Bestyrelsen har foreslået at vedtægterne ændres således at der nu står at der skal afholdes generalforsamling “inden udgangen af april”.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

6. Valg af formand, bestyrelse og revisor
Ifølge vedtægterne skal der mindst 3 personer i bestyrelsen. Formanden vælges af generalforsamlingen.
Formand: Sohaib Ali blev genvalgt enstemmigt.
Bestyrelsesmedlemmer: Erling Böttcher og Poulina Einarsson, der fungerer som vores repræsentant i Idrætsrådet.
Revisor: Steen Fugmann blev genvalgt.

Uddybning af de forskellige udvalgs arbejdsopgaver, og herefter blev valgt følgende:

Seniorudvalg
Formand/ansvarlige: I praksis er det herreholdet – som har fordelt de forskellige poster mellem sig.

Ungdomsudvalg:
Formand: Erling.
medlemmer er ungdomstrænerne

Materialeudvalg:
Formand: ikke valgt nogen
Medlemmer: ikke valgt nogen

Bod udvalg
Formand: Henning Thomsen

PR udvalg
Formand: ikke valgt nogen
Medlemmer: ikke valgt nogen

Klublivsudvalg
Formand: Andreas Friis Mikkelsen
Medlemmer: Sohaib, Frederik, Bjørn, Christina, Asmus

7. Eventuelt
Jan Petersen foreslog et samarbejde med roklubben, hvor volleyklubbens unge medlemmer kunne tjene nogle penge som personale ved arrangementer. Ingen havde noget imod denne idé, som dog skal udføres uden noget økonomisk mellemværende mellem de to klubber. Det blev aftalt at Jans kontaktperson er Sohaib.