2010 referat generalforsamling 4/3

Formanden bød velkommen til denne generalforsamling som har karakter af en “halv” generalforsamling på grund af flytning af generalforsamlingerne til om foråret, så det er ikke er lang tid siden der sidst var generalforsamling.

1. Valg af dirigent og referent.

Ergin blev valgt som dirigent. Erling som referent.

2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.

Formanden berettede:
For første gang har vi netop afholdt en volleycamp, deltagerne var tilfredse, og vi har mod på at prøve at holde camp også i sommerferien og i ef-terårsferien.
Ungdomsholdene er ude til rigtig mange kampe.

Vi har haft et problem igen med vandskade, denne gang i IC hal 2. Heldig-vis har det ikke denne gang kostet medlemmer. Spillerne og trænerne har holdt modet oppe, selv om de skal træne i en anden hal. Det har hjulpet os at vi har kunnet bytte os til en bedre aftale i Strandgårdskolen med trampo-linklubben og badmintonklubben.

Seniorudvalget består i denne sæson af HS2-spillerne, da det er eneste se-niorhold. Har fungeret godt, bortset fra to bøder på grund af manglende indsendelse af kampskema/manglende indtelefonering til infosport.

Ungdomsudvalget: Vi er vokset en del ved at både Ergin, Erling og Andreas har lavet et godt arbejde med deres hold, de er godt på vej med at få flere unge i klubben, så vi efterhånden får en fyldig ungdomsafdeling.

I kidsvolley har vi en stor og meget stabil kerne af spillere og samtidig sta-bile trænere. Vi har nu også rekrutteret nogle flere hjælpetrænere som kan være med til at få endnu bedre kvalitet i træningen. Samtidig er der nogle aktive forældre som også tager med ud til kampene, tak til Henning Thom-sen og Flemming Dahl.

Vi har nu endelig fået lavet trænerkontrakter hvor vi har skrevet ned hvad de forskellige personer har ansvar for, og hvilke forventninger der er til træneropgaven.

Materialeudvalget: Reelt har bestyrelsen varetaget opgaven, og har fået indkøbt materialer til Strandgårdskolen med nye net og stænger, så det er up to date dér. Samtidig har vi udsigt til 4 baner i IC hal 2. Vi har også købt mange ting, som bl.a. manometer, flere bolde, og der kommer nye stillingstavler og antenner som led i bevillingen til udstyr i Strandgårdsko-len.
Vi (Sohaib) har fået solgt lageret af de gamle træningsdragter, og flere trænere har fået ny. Nu er vi i gang med at indkøbe de nye træningsdragter fra Hummel til 400 kr. stykket. Vi er også i gang med at undersøge kom-mende spilledragter mm. – evt. som en butik i butikken i samarbejde med Sportsmate.

Klublivsudvalget: Er godt i gang med at planlægge flere aktiviteter hvor holdene på tværs kan lave noget samlet og har stået for julevolley, en seni-orfest lige efter nytår, en biograftur. Målet er at få lavet klublivsting med teenagerne/de unge spillere.
Derimod blev det diskuteret om der skulle være og var behov for mere hvad angår kidsvolleyspillerne. I udgangspunktet mener vi at de nuværende ting, hvori familien inddrages (julevolley, afslutningsvolley, eget stævne) er tilstrækkeligt, samtidig med kampe og rejser for spillerne er tilstrækkelig aktivitet for kidsvolleyspillerne.

Bod-udvalget: Her har Henning Thomsen gjort et fint arbejde i efteråret, med meget præcist vareindkøb og fint overskud. Der har ikke været så mange stævner i Gildbrohallen i denne sæson.

PR-udvalget: Vi får skrevet lidt til Sydkysten af og til, det bliver en opgave til kommende sæson at organisere det på en bedre måde, også med mere aktiv brug af hjemmesiden. Netop hjemmesiden har vi omprioriteret så vi nu synes der er en god forside der viser aktiviteter og oplevelser og ikke mindst vore succeser.

Beretningerne blev enstemmigt godkendte.

3. Regnskab fremlægges og godkendes.

Kassereren orienterede om det fremlagte regnskab:
Omsætningen nåede som ny rekord i år 2009 op over 180.000 kroner.
Resultatet blev et overskud på godt 9000 kr – efter hensættelse af godt 10.000 kr til IVB-dollars.
Alt i alt et meget positivt regnskab.
Tallene er dog ikke helt sammenlignelige med tidligere år, fordi der er æn-dret regnskabsprincipper til et rent bruttoregnskab. Nu viser de ’større tal’ mere præcist at der faktisk er en meget stor aktivitet i klubben.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og fremlagde forslag til budget som stort set var lig med regnskabet for 2009, hvilket afspejler en forvent-ning om cirka samme aktivitetsniveau for kommende sæson og samme økonomiske omsætning og resultat .

Dette blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på
dagsordenen.

Ingen indkommende forslag.

6. Valg af formand, bestyrelse og revisor.

Sohaib var villig til genvalg. Han blev genvalgt med akklamation.

Poulina og Erling ville gerne fortsætte i bestyrelsen, hvor Poulina varetager posten i Ishøj Idrætsråd og Erling kassererposten. De blev genvalgt med akklamation.

Revisor Steen Fugmann ville fortsætte sit hverv. Han genvalgtes.

Udvalgene fortsætter uændret, ses på hjemmesiden.

7. Eventuelt.

Poulina orienterede om at volleyballklubben fik stor ros ved seneste møde i Ishøj Idrætsråd, for at have været gode til at bidrage konstruktivt ved nødplanerne efter vandskaden i hal 2.

Der blev debatteret opstregning af det nye gulv i Idrætscenteret hal 2. De fleste mente at der burde være en bane på langs, for det første fordi vi alle-rede nu vil bruge den ved at flytte kampe til hal 2. For det andet fordi vi hurtigt ville kunne blive tvunget til at have den, hvis et hold rykker højere op i rækkerne.
Bestyrelsen påtog sig at arbejde videre med sagen.

Til slut takkede formanden for god ro og orden og hævede mødet.