2007 referat generalforsamling 29/11

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Andreas Friis Mikkelsen blev valgt.

2. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg

Formanden, Annette Kristensen, berettede:
Sidste sæson var præget af den sædvanlige store aktivitet, og ved de fleste stævner havde vi to hold med i DGI’s mixvolley turnering.
Herreholdet i samarbejde med Vallensbæk kører også videre i denne sæson. Der har været enkelte følere om evt. nærmere klubsamarbejde/klubsammenlægning. Vi har meldt at vi er positive, men at det vil kræve at én fra Vallensbæk går ind i bestyrelsen.
Den helt store skuffelse var beachvolleybane-projektet, som faldt i vasken, da man fandt ud af de penge som var afsat til projektet slet ikke måtte bruges til anlæg, men kun til aktivitet. Vi satser nu i stedet på en placering ved Ishøj IC, og håber at kommunen kan hjælpe med at etablere den allerede til næste sommer.
Desværre måtte vi aflyse MAØS, på grund af for få tilmeldinger, vel fordi det i år var placeret i efterårsferien. Næste år er det igen flyttet til weekenden efter efterårsferien.
Det blev også i år at vi fik nye stænger og net i Ishøj IC hal 2, og det har været en stor fornøjelse.

Ungdomsformanden, Erling Böttcher, berettede:
Sidste sæson blev rekordernes år: For det første var det vores 10 års jubilæumssæson, for det andet var det et år med stor medlemsfremgang, for det tredje var det også et år med fine resultater.
Hvad resultaterne angår, ja så kom vi bl.a. til borgmesterens pokalfest for første gang.
Hvad det medlemstallet angår, var vi oppe på 116 sidste sæson – det tal når vi ikke helt i år – vi har været for langsomme til at opkræve kontingent. I øjeblikket er vi ca. 20 over 18 år, og ca. 90 under 19 år. En sådan medlemssammensætning rummer store udviklingsmuligheder, men alt afhænger af dygtige og engagerede trænere, og den lægger et stort ansvar over på vores unge medlemmer og trænere.
Stor tak til alle jer, der er i øjeblikket varetager ungdomstræningen: Peter, Poulina, Dines, Asmus, Diana, Sarah, Aida, Fatou, Ilknur, Rabia.
Vi har desværre måttet tage afsked med Pia Mogensen og Kasper Wilquin på trænerposter.

Repræsentant i Ishøj Idrætssamvirke, Peter Honoré, berettede herefter om arbejdet i samvirket, hvor man også behandler ansøgninger om bl.a. ungdomsrejsetilskud.

Generalforsamlingen godkendte herefter de fremlagte beretninger.

Herefter bad Erling om ordet for et særligt indslag:
Anette har valgt at stoppe som formand og stoppe som mixvolleyspiller i klubben. Så vi skal desværre tage afsked med hende i dag.
Annette har været i klubben i 6 år, og det er mere end halvdelen af klubbens levetid. I de 6 år er der sket utroligt meget, og Michael og Annette har en meget stor ære i at have fået mixvolley til at køre og mange andre ting. Vi skylder Annette stor tak, for hendes energiske indsats, sagde Erling, og overrakte på klubbens vegne en spiselig afskedsgave.

Annette takkede for gaven, redegjorde for at hun var ked af at stoppe, men det var af private årsager. Klubben var også hendes barn, og det er altid sjovt at se sådan noget vokse. Hun glædede sig til at følge med i det fremover, og se klubben fremover ved stævner, hvor hun fortsat sidder i DGI’s volleyballudvalg.

3. Regnskab

Erling gennemgik det afsluttede og reviderede regnskab for år 2006. Det viste et mindre underskud, men samtidig en i forhold til 2005 stærkt øget balance. Der var stigende medlemskontingenter, og heraf forøget medlemstilskud mv., og der var som noget nyt en pæn indtægt som arrangør af kidsvolley LM for DGI.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2006.

Regnskab for 2007 til dato blev også gennemgået og der blev stillet opklarende spørgsmål til enkelte posteringer i detail-regnskabet. Prognosen er igen et underskud, hvilket især skyldes meget store materialeinvesteringer, bl.a. som følge af at vi har startet kidsvolley på Strandgårdskolen.
Regnskabet viste også forøget indtjening på kidsvolley-LM, på boden i Gildbroskolen, samt en ekstraordinær indtjening på Sohaibs rekrutteringspris.
Kassereren rettede en tak til Nikolai, som sidste år blev valgt ind i bestyrelsen med henblik på at være ‘føl’ på kassererposten, og i løbet af året har stået for bogføringen. Nikolai kan dog ikke vælges som kasserer, idet han ikke er fyldt 18 år endnu.

4. Bestyrelsens plan for det kommende år & budgetforslag inkl kontingentsatser

Erling fremlagde bestyrelsens forslag:
Uændrede kontingentsatser, og budgetforslag 2008 er baseret på ca. samme aktiviteter som i indeværende sæson.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens plan for det kommende års arbejde, inklusiv de foreslåede kontingenter.

5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen

Indkomne forslag: Ingen.

6. Valg af formand, bestyrelse og revisor

Mindst 3 personer i bestyrelsen. Formanden vælges.

Formand:
Annette Kristensen ønskede ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslog Sohaib Ali, der inden jul vil være tilbage fra et helt års kursus på Sønderborg Idrætshøjskole. Sohaib havde sagt ja til at stille op, men kunne ikke være i Ishøj ved generalforsamlingen, og måtte derfor vælges in absentia.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Sohaib Ali uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Honoré, Kasper Wilquin: Nikolaj Stormbrik og Erling Böttcher ønskede alle at genopstille.
Der var ingen andre kandidater, og de blev enstemmigt valg.
Revisor: Peters mor, der arbejder med økonomi i Vallensbæk Kommune, blev genvalgt.

7. Evt.
Intet.