2008 referat generalforsamling 27/11

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Søren Andersen
Referent: Peter Honoré

2. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg
Formanden, Sohaib Ali: Oplyser om en stor medlemstilgang specielt i de mindste årgange.
Ergin er kommet til som træner på ungdomssiden.
Vi har fået oprettet et lukket hold for en begrænset gruppe der træner om mandagen.
Mixvolley har kørt på lavt blus og vi afventer initiativer for at kunne genoprette holdet.
Erling: Vi har fået tilgang af trænere i år: Ergin, Rabia og Iknur samt Kevin har udtryk at de er interesserede i at fortsætte deres træner gerning.

3. Regnskab
Erling berettede om regnskabet:
Vi har haft flere indtægter men også flere udgifter. Og endte med et underskud på godt 8000 kr. (2007). Det var primært grundet større turneringsgebyrer samt stort indkøb af materialer.
Spørgsmål til kassereren:
Jan spurgte: Hvordan det kan være at turneringsgebyrerne er steget så voldsomt.
Kasper Olafsson spurgte hvilke materialer, vi har brugt penge på.
Peter Rass spurgte: Har vi nogle sponsorer?

Svarene er i rækkefølge: Flere hold=flere aktiviteter=flere turneringsgebyrer. Materialer har ekstraordinært været etablering på Strandgårdskolen, samt spilletrøjer og kidsbolde til de mange flere spillere. Nej, vi har ikke nogen sponsorer. Der er ikke i bestyrelsen kræfter til at løfte opgaven.

Efter besvarelse af disse spørgsmål blev regnskab for 2007 godkendt.

Information om foreløbigt regnskab 2008.
Vi mangler alt for mange kontingentindtægter, lige nu kun 36 % af det budgetterede. Vi skal dog ikke nå op på 100 % af det budgetterede, idet bestyrelsen har besluttet at indføre halvårs-opkrævning i stedet for helårs-opkrævning. Det betyder at nogle kontingentindbetalinger er udskudt til foråret.
Spørgsmål til kassereren: Hvorfor ændring af kontingent til opkrævning to gange om året?
Der bliver redegjort for dette valg:

4. Bestyrelsens plan for det kommende år & budgetforslag inkl kontingentsatser
Vi er i gang med at rejse penge til et beachvolleyanlæg bag ved Idrætscenterets hal 2, gennem ansøgninger i Nordea Danmark fonden, Sungame og Ishøj Kommune.
Peter Rass informerer om at man kan søge sparring med Frederiksberg Volley der har anlagt op imod 6 baner.
Bestyrelsen fremsatte forslag nye kontingentsatser: Grundlaget for kontingent stigningen er at man i bestyrelsen har regnet på hvad udgifterne for de enkelte hold er, set i forhold til det kontingent der betales.

Forslag om nye kontingentsatser blev godkendt.

Forslag til ny struktur blev fremlagt af ungdomsformanden.
Uddybning af de forskellige udvalg, og herefter blev valgt følgende:

Seniorudvalg
Formand/ansvarlige: Peter Rass og Søren Engmark, Peter Rass vender tilbage med beslutning om hvem der er formand.

Ungdomsudvalg:
Formand: Erling er valgt.
medlemmer er ungdomstrænerne

Materialeudvalg:
Formand: Kevin
Medlemmer: Poulina og Ergin

Bod udvalg
Formand: Sohaib

PR udvalg
Formand: Erling
Medlemmer: Søren

Klublivsudvalg
Formand: Søren
Medlemmer: Rakul, Andreas, Sarah, Asmus,

5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen
Mix volley blev diskuteret. Det blev blandt andet foreslået at de skulle træne torsdag mellem HU19 og DU17, Erling ville gerne køre træningen. Mandag er der også en bane ledig 18.30-20.30.
Det tages op på et efterfølgende møde i bestyrelsen.

Haltids fordeling 2009:
Bestyrelsen arbejder videre med hvordan vi skal strikke vores hal ansøgning sammen.

6. Valg af formand, bestyrelse og revisor
Ifølge vedtægterne skal der mindst 3 personer i bestyrelsen. Formanden vælges af generalforsamlingen.
Formand: Sohaib stiller op og er valgt.
Bestyrelse: Peter Honoré, Erling Böttcher, Søren Andersen og Peter Rass.
Revisor: Lene Honoré, genopstiller ikke som revisor.
Bestyrelsen har til opgave at finde en revisor.

7. Eventuelt
Dommeruddannelse i Gildbrohallen den 12. og den 19. januar 2009:
Deltagende: Asmus, Martin, Rakul, Sarah, Kevin, Poulina, Ergin

Sponsorer: Der arbejdes videre med at finde nye metoder til indhentning af sponsorater.

Det blev foreslået at ændre tidspunktet for hvornår vi afholder generalforsamlingen til foråret, så det afsluttede regnskab ikke var så længe siden. Bestyrelsen ville lave et forslag til ændring af vedtægterne, som kunne vedtages ved næste generalforsamling.

Referent:
Peter Honoré