2016 referat generalforsamling 28/4

28.april 2016

Generalforsamling.
Idrætscentret hjørnelokalet

Adgang og stemmeret har medlemmer – og for under 15-årige dennes forældre/værge

REFERAT:
1. Valg af dirigent og referent.
Ordstyrer Jesper Maack, referent: Henning Thomsen

2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.
Formanden aflagde sin beretning, vedhæftet som bilag

3. Regnskab fremlægges og godkendes.
Kassereren fremlagde årsregnskabet, som efter en del uddybende spørgsmål blev godkendt.

4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.
Bestyrelsen ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, og ønsker fortsat en bredde/eliteklub. Budget 2016 blev fremlagt og efter en del spørgsmål blev budgettet godkendt. Bestyrelsen ønsker at fastholde nuværende kontingentsatser.

5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen.
Ingen forslag

6. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Inger-Marie ønsker ikke genvalg
Ergin ønsker ikke genvalg
Asmus ønsker ikke genvalg
Sohaib blev genvalgt
Britt blev genvalgt
Susanna ønsker ikke genvalg
Mette blev genvalgt
Henning (Formand) blev genvalgt

Nyvalgt til bestyrelsen for en to årig periode blev:
Steffen Santos, Jesper Rasmussen, Flemming Nielsen, Kirsten Larsen og Signe Munk Petersen.
Bestyrelsen består herefter af forannævnte samt kasserer Erling Böttcher, næstformand Jesper Maack, formand Henning Thomsen, Betina Marcussen, Mette Palner, Sohaib Ali og Britt Markray

7. Valg af revisor.
Flemming Rasmussen blev genvalgt

8. Eventuelt.
Der blev stillet en del spørgsmål ang. HU14 og stævner og klubhuset.

Mødet slut kl.22.15
For referatet
Henning