2012 referat generalforsamling 17/04

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

TIRSDAG, DEN 17. APIL 2012 KL. 19.. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelse og udvalg fremlægges til godkendelse

3. Regnskab fremlægges og godkendes.

4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag,

    Herunder kontingentsatser, fremlægges til godkendelse

5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter

6. Valg af revisor og bestyrelse i henhold til §5

7. Eventuelt          

 Ad 1:          Ordstyrer: Sohaib

                  Referent  : klubsekretær

 Ad 2:          Formanden aflagde beretning for året 2011, suppleret af Erling.

                  Erling redegjorde for Murillos eksklussionssag, som nu betragtes som afsluttet

                  Beretningerne blev godkendt.

 Ad 3:          Regnskabet, herunder eliteprojekt og indtjening på stævner, blev grundigt gennemgået. Efter en god saglig drøftelse blev regnskabet godkendt.

 Ad 4:          Budgetforslag 2012 blev gennemgået. Klubbens bestyrelse har til hensigt at

                  Halveres klubbens gæld i 2012 og fjerne gælden i 2013.

                  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2012.

                  Budgetforslag og forslag om uændret kontingent blev godkendt.

 Ad 5:          Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægterne §3 sidste afsnit. Ordet ”afgjort” ændres til ”genoptaget”

                  Forslaget godkendt.

                  Bestyrelsen foreslog følgende ændringer til ivb-dollar reglement:

                   Pkt. 1 ordet ”kontingentbetalende” slettes.

                   Nyt pkt. 6: Indrapportering sker løbende på ishojvolley.dk/ivb – og det er her muligt for alle medlemmer  se optællingens status.

                  Pkt. 11: Optjente IVB-dollar skal anvendes løbende eller inden udgangen af efterfølgende kalenderår. IVB-dollar der ikke er anvendt inden denne frist, bortfalder.  IVB-dollar kan kun anvendes mens man er medlem.

                  Disse ændringsforslag blev vedtaget.

Ad 6:          Til Revisor valgtes Flemming Rasmussen

                  Til bestyrelsen blev følgende valgt:

                   Erling Böttcher

                  Sohaib Ali

                  Ergin Koca

                  Thomas Lassen

                  Bettina Marcussen

                  Asmus Böttcher

                  Martin Engelbrecht

                  Flemming Dahl

 Ad 7: I.a.b.

 Generalforsamlingen slut kl 21.

 

For referatet

Henning/klubsekretær