2017 referat generalforsamling 28/2

Generalforsamling
Tirsdag, den 28.02 2017, kl.19:00-21:00
Ishøj Idrætscenter Hjørnelokalet
Adgang og stemmeret har medlemmer over 15 år og for under 15-årige dennes forældre/værge
Referat:
1. Valg af dirigent og referent.: Ordstyrer: Jesper Maack , Referent: Klubsekretær Maibritt Skouborg
2. Formandens beretning fremlægges og godkendes.: Formanden aflagde sin beretning, Formandens beretning som pdf-fil i nyt vindue.

3. Regnskab fremlægges og godkendes.: Kassereren fremlagde årsregnskab, som efter en del uddybende spørgsmål blev godkendt
4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder
kontingentsatser, fremlægges og godkendes.: Bestyrelsen ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, og ønske fortsat en bredde/eliteklub. Budget 2016 blev fremlagt, som efter en del uddybende spørgsmål blev godkendt på betingelse af at 4.6.2 øges med 12.500 samt 4.3.2 nedjusteres med samme beløb. Bestyrelsen ønsker at fastholde nuværende kontingentsatser.
5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen.
bemærk: forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen) :
Forslag til ændring af vedtægter §5 fremlægges og godkendes, vedhæftet som bilag
6. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Erling (modtager genvalg) Genvalgt
Jesper Maack (modtager genvalg) Genvalgt
Betina (modtager genvalg) Genvalgt
Anja(modtager ikke genvalg) /
Flemming Nielsen trækker sig fra bestyrelsen
Signe Munk-Petersen trækker sig fra bestyrelsen
7. Valg af revisor.( Flemming Rasmussen modtager genvalg) Genvalgt
8. Eventuelt.

Mødet slutter kl. 21.00

Henning
formand Ishøj Volley & Beachvolleyklub