2015 referat generalforsamling 9/4

1. Valg af dirigent og referent.: Dirigent : Jesper
Referent: Klubsekretær

2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.: Formanden aflagde beretning. 2015 har været et spændende år Vi fik en 3. plads ved DM U14, og en 3.plads ved DM i Beachvolley. 1. år i ligaen er gået godt, og vi bliver i ligaen. Det har været et godt år takket være god opbakning fra forældre, børn og trænere – stor takt til alle for opbakningen.
Erling redegjorde for problemerne med SVBK omkring vores kids- og Teentræf.

3. Regnskab fremlægges og godkendes.: Kassereren fremlage klubbens regnskab for 2014, med bemærkninger. Rengskabet godkendt.

4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.: Erling fremlagde klubbens budget 2015 samt bestyrelsens oplæg til kontingentforhøjelser, efter en kort drøftelse blev disse godkendt enstemmigt.
Man drøftede kort vores Liga hold, som rigtigt gerne hjælper i klubben men som oftest gør det som baggrundsarbejde, og dermed ikke bliver så synlige.
Drøftelse af sponsormuligheder. Erling henviste bl.a. til hjemmesiden hvor der er kommet en mulighed for os alle ”Klubliv Danmark”

5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen.: Betalingen for adgang til ligakampe blev drøftet, man kan sige meget både for og imod men den er kommet for at blive.

6. Valg af bestyrelse: På valg var:
Kassereren (Erling Böttcher) genvalgt for 2 år
Næstformanden (Jesper Maack) genvalgt for 2 år
Asmus Böttcher genvalgt for 2 år
Betina Marcussen genvalgt for 2 år
Ergin Koca genvalgt for 1 år
Anja Nielsen valgt for 2 år
Britt Markray valgt for 1 år

7. Valg af revisor.: Flemming Rasmussen blev genvalgt

8. Eventuelt.: Næste bestyrelsesmøde tirsdag, den 12. maj kl. 19 – 22 i Klubhuset

For referatet
Henning/klubsekretær